Provozní a reklamační řád

¤ 1

Všeobecná ustanovení

(1) Tento řád stanovuje podmínky pro připojení, poskytování a využívání nehovorových datových služeb na počítačové síti BVnet právnickými i fyzickými osobami na základě objednávky.

(2) Síť BVnet je provozována na základě povolení uděleného Ministerstvem hospodářství - Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "povolující orgán") pod č.j. 103708/1997-611 ze dne 2.6.1997.

(3) Síť BVnet nabízí přístup do celosvětové počítačové síti Internet a všech informačních služeb, které tato síť nabízí. Síť BVnet může být dále využívána pro přístup k zvlášť placeným službám (služby s přidanou hodnotou).

(4) Připojení k počítačové síti BVnet a využívání služeb tohoto systému se děje za úplatu. Sazby jsou stanoveny v platném ceníku pro dané zúčtovací období, vydaném provozovatelem počítačové síti BVnet.

¤ 2

Smluvní strany

(1) Smluvní vztah s TRIMEX-WS, a. s., a její divizí BVnet uzavírají právnické nebo fyzické osoby písemnou "Objednávkou o zprostředkování přístupu k síti Internet" (dále jen "Objednávka").

(2) Uživatel při uzavírání Objednávky stanoví svého odpovědného zástupce, který ho zastupuje vůči provozovateli. Je-li uživatelem fyzická osoba, může současně plnit funkci odpovědného zástupce. Na jeho adresu zasílá provozovatel veškerou korespondenci. Uživatel se zavazuje, že jakoukoliv změnu na straně odpovědného zástupce oznámí neprodleně písemně provozovateli.

¤ 3

Předmět smlouvy

(1) Předmětem objednávky je poskytování připojení k Internetu pro samostatné počítače, nebo lokální síti; poskytování volitelných služeb, jako je elektronická pošta, pronájem WWW stránek, udržování DNS záznamů.

(2) Předmětem smlouvy není zřízení telefonní stanice ani datového okruhu mezi koncovým pracovištěm uživatele a přístupovým bodem sítě BVnet.

(3) Rozsah a druhy poskytovaných služeb a cenu jednotlivých služeb stanoví ceník. Ceny služeb neuvedené v ceníku se stanoví dohodou.

(4) Poskytovatel nesmí vázat poskytnutí jedné z uvedených služeb na odebrání jiné služby, pokud tyto služby nejsou navzájem technicky nebo provozně vázány.

(5) Objednávky s uživateli BVnet, které byly vystaveny na základě nesprávných údajů, jsou neplatné od samého počátku. Údaje, jejichž správnost je pro platnost objednávky rozhodující, jsou tyto:

¤ 4

Technické předpoklady na straně koncového uživatele

(1) Koncový uživatel musí být vybaven nejméně PC 386 nebo vyšším, přípojkou veřejné telefonní sítě a modemem s protokolem V.32 nebo rychlejším a s platným homologačním osvědčením. V případě LAN s PC musí PC podporovat protokol TCP/IP. Doporučenými operačními systémy pro PC jsou operační systémy Microsoft WINDOWS 95, WINDOWS 3.1 anebo WINDOWS 3.11 for WORKGROUPS, prostor na pevném disku minimálni 6 MB, RAM dle nároku použitého oper. systému ( doporučeno 8 MB RAM, není podmínkou), myš. U oper. systému typu Unix a vyšších typu koncových počítačů je nutná již nainstalovaná podpora TCP/IP event. PPP.

(2) Pro asynchronní poipojení LAN po komutované telefonní lince je předpokladem router nebo gateway podporující protokol PPP.

(3) Předpoklady a možnosti připojení LAN po pevných datových okruzích sdělí pracovníci Servisních středisek v místech přípojných bodů. Obecně se jedná o pevný pronajatý okruh pro rychlost minimálně 14,4 kbps, router nebo počítač schopný plnit jeho funkci, podpora PPP nebo Cisco HDLC protokolu, počítač schopný plnit funkci primárního DNS serveru a funkci poštovního serveru, podpora TCP/IP na koncových počítačích v konfiguraci dle odstavce (1).

¤ 5

Používání sítě BVnet

(1) Objednávka služeb opravňuje uživatele výhradně k užívání, nikoli však k další distribuci přístupu k síti BVnet. Objednávka služeb nedovoluje pronajímání koncového zařízení a zprostředkování přístupu k Internetu a jeho službám na komerčním principu dalším subjektům.

(2) Používání sítě BVnet na základě zneužití identifikací a hesel jiných účastníků nebo na základě zneužití licencí provozovatelů služeb je neoprávněné.

(3) Kdo neoprávněni používá síť BVnet, je povinen provozovateli sítě BVnet zaplatit všechny úhrady podle ceníku za dobu neoprávněného používání a náhradu za případně způsobené přímé nebo nepřímé škody. Platným ceníkem se pro tyto případy rozumí ceník, účinný v dobí neoprávněného používání.

(4) Kdo neoprávněně používá nebo zneužívá síť BVnet ve smyslu předchozích odstavců, vystavuje se možnosti trestního postihu.

(5) Používání sítě BVnet na základě neplatné smlouvy je neoprávněné.

¤ 6

Povinnosti provozovatele sítě BVnet

(1) Provozovatel sítě BVnet je povinen technicky a organizačně zajišťovat provoz tak, aby byla naplňována práva všech uživatelů. Tato povinnost platí za předpokladu, že naplňování práv uživatelů nebude v rozporu s opatřeními vyššího právního účinku nebo dotčeno zásahem vyšší moci. Dále je toto plnění podmíněno tím, že přístupová, resp. datová síť, koncové zařízení a informační server WWW BVnet, který uživatel používá, jsou v řádném provozním stavu.

(2) Provozovatel sítě BVnet je povinen udržovat zařízení sítě Bvnet v bezvadném stavu.

(3) Provozovatel sítě BVnet je povinen uživatelům pravidelně a přesně účtovat poplatky za užívání sítě BVnet. Neuvádí-li objednávka jinak, poplatky účtuje za kalendářní měsíc, a to v průběhu měsíce bezprostředně následujícího po zúčtovacím období.

(4) Provozovatel sítě BVnet je povinen oznámit vhodným způsobem uživatelům omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v provozu sítě BVnet.

(5) Provozovatel sítě BVnet je povinen řádně a ve stanovených termínech vyřizovat stínosti a reklamace koncových uživatelů.

(6) Provozovatel sítě BVnet je povinen chránit uživatelská data před jejich zneužitím tak, že údaje, o kterých se dozvěděl při poskytování služby nebo které mu uživatel sdělil, nebudou bez souhlasu uživatele sdělovány třetím osobám ani jinak znežuity v jeho neprospěch.

¤ 7

Povinnosti uživatele

(1) Uživatel je plně odpovědný za všechny operace provedené na síti BVnet z jeho koncového zařízení. Identifikaci, heslo i vlastní koncový počítač je uživatel povinen zabezpečit proti zneužití neoprávněnou osobou. V tomto smyslu je povinen použít všechny své koncové uživatele.

(2) Uživatel je povinen dodržovat ustanovení smlouvy a podmínky tohoto řádu, řádně a včas platit provozovateli za poskytnuté služby dle platného ceníku. Úhrady musejí být zaplaceny nejpozději v den splatnosti uvedený na daňovém dokladu (faktuře), obvyklá splatnost je 14 dní. Nejsou-li poplatky zaplaceny včas, provozovateli vzniká počínaje kalendářním dnem bezprostředně následujícím po termínu splatnosti nárok na penále z prodlení.

(3) Uživatel odpovídá podle obecně závazných předpisů za škody, které způsobí protiprávním nebo nesprávným postupem provozovateli nebo třetím osobám.

(4) Uživatel je při dial-up připojení povinen používat modem, který je homologován Českým telekomunikačním úřadem.

(5) Uživatel je povinen ihned ohlásit poruchy nebo nesrovnalosti zjištěné v provozu sítě BVnet.

(6) Uživatel je povinen neprodleně nahlásit provozovateli veškeré změny oproti údajům uvedeným ve smlouvě. Pokud tak neučiní u údajů rozhodujících pro platnost smlouvy, tj IČO, DIČ, jméno nebo obchodní název firmy, adresa, bankovní spojení, pozbývá jeho smlouva platnosti .

(7) Uživatel nesmí služby, poskytované na počítačové sítě BVnet podle tohoto Řádu, poskytovat třetím stranám, a to úplatně ani bezúplatně. Výjimku z tohoto zákazu může povolit pouze zřizovatel a provozovatel sítě BVnet ve zvláštní smlouvě.

¤ 8

Práva uživatele sítě BVnet

(1) Uživatel má právo časově neomezeného přístupu ke službám sítě BVnet. Toto právo je podmíněno průběžným dodržováním všech povinností uživatele, dále tím, že trasa k přístupovému bodu sítě BVnet je v řádném provozním stavu.

(2) V odůvodněných případech má uživatel právo požádat provozovatele o změnu své osobní identifikace.

(3) U dial-up přístupu má uživatel právo připojit své koncové zařízení k libovolné přípojce veřejné telefonní sítě, pokud má souhlas majitele přípojky a používá homologovaný modem. V tomto případi telefonní poplatky zatíží účet majitele přípojky.

(4) Uživatel má právo kdykoliv písemně vypovědět objednávku o užívání sítě BVnet i bez udání důvodu.. Výpovědní lhůta je dva měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Ukončením platnosti smlouvy není dotčena povinnost vyrovnání všech finančních závazků splatných nebo vzniklých před ukončením platnosti smlouvy.

(5) Uživatel má právo využívat údaje a informace získané prostřednictvím sítě BVnet v rozsahu a způsobem neodporujícím zákonným předpisům.

¤ 9

Práva provozovatele sítě BVnet

(1) Provozovatel je oprávněn pozastavit přístup uživatele do sítě BVnet při neplnění smluvních nebo tímto řádem předepsaných povinností. Tuto skutečnost oznamuje uživateli dopisem. Pokud uživatel do měsíce neodstraní závady a nepžádá o obnovení přístupu, má se za to, že uživatel neplní povinnosti vědomě.

(2) Provozovatel sítě BVnet zruší smluvní vztah a vyřadí uživatele ze sítě BVnet, pokud uživatel svým jednáním vědomě nebo opakovaně poškozuje provozovatele sítě BVnet nebo ostatní uživatele, či neplatí vyúčtované poplatky. Taktéž si provozovatel sítě BVnet vyhrazuje právo zrušit smluvní vztah a odpojit uživatele který na svém web serveru vystavuje či šířítextové informace, audivizuální nebo multimediální nahrávky, apod., zákonem zakázané.

(3) Provozovatel je oprávněn kontrolovat směrovací informace předávané routerem zákazníka routeru provozovatele, je oprávněn filtrovat IP provoz směřující do a ze sítě zákazníka v tom smyslu, že je propouštěn veškerý provoz z a do smluvně připojených IP sítí.

(4) Provozovatel sítě BVnet má právo i bez jiného důvodu odmítnout uzavřít smlouvu s uživatelem, se kterým v minulosti jakoukoliv objednávku zrušil nebo ukončil z důvodu neplnění povinností tímto subjektem.

¤ 10

Registrace účastníků

(1) Provozovatel sítě BVnet vede registr uživatelů a jejich odpovědných zástupců.

(2) Předpokladem registrace je uzavření objednávky se všemi náležitostmi a homologace modemu, jeho technická způsobilost a jeho funkčnost.

(3) V rámci registrace bude každému uživateli, koncovému uživateli přidělena jednoznačná identifikace a heslo, pomocí kterých se kontroluje oprávněnost přístupu. Ten, komu bylo heslo přiděleno, je oprávněn požádat provozovatele sítě BVnet o jeho změnu.

(4) Dnem registrace vzniká uživatelům, koncovým uživatelům oprávnění využívat síť BVnet a veškeré informační služby, které tato síť nabízí.

(5) Dnem registrace počíná provozovatel sítě BVnet účtovat uživatelům poplatky podle sazeb uvedených v ceníku.

¤ 11

Změnová hlášení

(1) Každý uživatel je povinen do jednoho týdne ohlásit provozovateli sítě BVnet veškeré změny údajů, týkajících se odpovědného zástupce, koncových uživatelů, uživatele.

¤ 12

Začátek a konec připojení k síti BVnet

(1) Připojením k síti BVnet se rozumí doba, po kterou koncový uživatel aktuálně využívá informační služby, poskytované sítí Bvnet.

(2) Připojení počíná okamžikem, kdy je dosaženo propojení modemu koncového uživatele s modemem poskytovatele služeb. Připojení je ukončeno skončením tohoto propojení.

¤ 13

Ceny, platební podmínky, reklamace

(1) Uživatel je povinen zaplatit veškeré poplatky za dodané služby podle platného ceníku.

(2) Změnu ceníkových sazeb oznámí provozovatel uživateli nejméni 2 měsíce před jejich účinností.

(3) Platební období je měsíční, po dohodě obou stran může být i čtvrtletní respektive roční. Úhradu služeb provede uživatel na základě zaslaného daňového dokladu (faktury).

(4) Uživatel je povinen uhradit tento daňový doklad v termínu splatnosti. V případě prodlení s platbou je provozovatel oprávněn požadovat kromě dlužné částky i penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, vystavením penalizační faktury.

(5) Uživatel má právo ve dvou týdnech následujících po doručení vyúčtování podat proti němu námitky u provozovatele BVnet uvedeném v objednávce mezi TRIMEX-WS, a. s., a uživatelem, které však nemají odkladný účinek. O námitkách rozhoduje provozovatel. Proti tomuto rozhodnutí se uživatel může odvolat k orgánům příslušným podle obecně závazných právních předpisů, které rozhodnou s konečnou platností.

(6) V případě, že námitka uživatele byla shledána jako bezpředmětná, je provozovatel sítě BVnet oprávněn tomu, kdo námitku podal, vyúčtovat náklady spojené s přešetřením správnosti měření.

¤ 14

Zvláštní ustanovení o platební povinnosti uživatele v případě pevného připojení

(1) Pokud je uživatel k síti BVnet připojen formou pevného připojení LAN prostřednictvím pronajatého datového spojení je povinen provozovateli sítě BVnet uhradit zaváděcí poplatek stanovený v platném ceníku.

(2) Zaváděcí poplatek podle odst. 1) se uživateli fakturuje ke dni instalace pevného připojení.

¤15

Hlášení poruch

(1) Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti BVnet, ohlašuje uživatel telefonicky i písemně (např. fax, doporučený dopis) provozovateli. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit prostřednictvím technicky způsobilé osoby, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení.

(2) V telefonickém ohlášení poruchy sděluje uživatel vedle popisu této poruchy i číslo objednávky a svoji uživatelskou identifikaci.

(3) V písemném potvrzení ohlášené poruchy musí být uvedeno:

  1. Jméno a příjmení nebo název uživatele
  2. Adresa, umístění a identifikace koncového zařízení
  3. Telefonní číslo osoby, která poruchu ohlásila a číslo faxu, je-li k dispozici
  4. Datum a hodina ohlášení poruchy.

(4) Provozovatel je povinen na ohlášení poruchy reagovat telefonicky nebo faxem do sedmi pracovních dnů poté, co mu došlo písemné potvrzení ohlášené poruchy. Není-li telefonicky ohlášená porucha uživatelem písemně potvrzena podle odstavce (3), nebude na ni reagováno.

¤ 16

Závěrečná ustanovení

(1) Objednávky o připojení do počítačové sítě BVnet mohou být měněny po dohodě smluvních stran číslovanými písemnými dodatky. Tyto dodatky mohou měnit rozsah poskytovaných služeb, počet poskytnutých licencí apod.

(2) Pokud není v objednávce stanoveno jinak, platí pro ni ustanovení Obchodního zákoníku popřípadě Občanského zákoníku.

(3) Platnost objednávky může být ukončena:

  1. písemnou dohodou smluvních stran
  2. písemnou výpovědí ze strany uživatele s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce, následujícího po doručení výpovědě provozovateli sítě BVnet
  3. výpovědí ze strany provozovatele sítě BVnet s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od l. dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně
  4. okamžitým zrušením smlouvy ze strany provozovatele sítě BVnet v případě, že uživatel opětovně podstatným způsobem porušil některé z ustanovení tohoto řádu a v minulosti byl provozovatelem sítě BVnet na toto porušení písemně upozorněn.

(4) Uživatel je povinen do 15 dnů po ukončení platnosti smlouvy vrátit provozovateli sítě BVnet vše, co je vlastnictvím provozovatele nebo jeho dodavatelů.

(5) Tento řád je nedílnou součástí objednávky služeb o připojení do počítačové sítě BVnet.

(6) Tento řád platí od 2.6.1997. Provozovatel sítě BVnet je oprávněn řád průběžně doplňovat nebo jinak měnit s tím, že je povinen seznámit uživatele s každou změnou písemně nejpozději 2 měsíce před počátkem její účinnosti.

Vymezení základních pojmů

1. Počítačová síť BVnet je souhrn technických a organizačních prostředků, které umožňují obousměrný elektronický přenos digitálně kódovaných textových, grafických i audiovizuálních informací včetně jejich zpracování a uchování. Ke vzájemnému propojení se využívají telekomunikační sítě. Provozovatel neveřejné počítačové sítě BVnet nabízí tyto služby na základě uděleného povolení a předem uzavřené objednávky služeb s uživatelem.

2. Zřizovatelem a provozovatelem sítě BVnet je TRIMEX-WS, a. s., Břeclav. Kontaktním místem pro uživatele je sídlo firmy TRIMEX-WS, a. s.

3. Uživatelem služeb sítě BVnet je fyzická nebo právnická osoba, která je připojena k síti BVnet na základě písemné objednávky uzavřené s TRIMEX-WS, a. s.

4. Koncovým uživatelem služeb v síti BVnet (dále jen "koncový uživatel") je fyzická osoba, pokud její připojení k síti BVnet je spojeno s užíváním softwarového produktu a doprovodné dokumentace na služby e-mail, nebo na adresářové služby. V rámci uživatele - právnické osoby je koncovým uživatelem její zaměstnanec, fyzická osoba začleněná do její organizační struktury nebo fyzická osoba pro tuto právnickou osobu pracující.

5. Registrace účastnické přípojky k síti BVnet následuje po jejím zřízení a představuje akt na straně provozovatele, na jehož základě se koncový uživatel(é) dané účastnické přípojky stane(stanou) řádným(i) uživatelem(i) služeb sítě BVnet. Registrací vznikají uživateli práva a povinnosti ujednaná v objednávce a v tomto dokumentu, který je přílohou objednávky. Okamžikem registrace vzniká též povinnost platit stanovené poplatky.

6. Aktivace/deaktivace účastnické přípojky BVnet představuje akt na straně provozovatele, který umožní resp. znemožní provoz dané účastnické přípojky (např. při neplacení faktur a pod.).


Případné dotazy zodpovíme zde.

TRIMEX-WS, a. s., divize BVnet
Internet provider
© 1997